بهترین خانه | بانک اطلاعاتی املاک سعادت آباد و شهرک غرب 

بانک اطلاعاتی املاک سعادت آباد و شهرک غرب

شما اینجا هستید : صفحه اصلی  -> صفحه اصلی >
لیست فایل ها
53 فایل فروش یافت شد
 
75 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 83
 
58 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
1,350,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 93
 
146 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
135 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,750,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 93
 
185 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
7,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
118 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 93
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,100,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
150 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
135 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 78
 
125 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
4,200,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز
 
112 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,480,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
175 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
4,300,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
89 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,200,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
135 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,200,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
70 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
2,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
110 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,300,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
فوری فروش
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
85 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
2,400,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 78
 
150 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
128 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,600,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,600,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
165 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,600,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
123 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,470,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
فوری فروش
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
5,250,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
140 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
114 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 95
فوری فروش
 
80 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
250 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
8,000,000,000 تومان
4 اتاق /  نوساز
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 92
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
145 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
155 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
7,500,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 97
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
190 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,500,000,000 تومان
4 اتاق /  سال ساخت : 78
 
160 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
140 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
120 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,400,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز
 
148 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
165 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
137 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
138 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  نوساز
 
138 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,960,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز